IOD- RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu, reprezentowana przez Kierownika

BOCHEŃ 59 A; 99-400 ŁOWICZ

tel. 46/ 838 98 17,

biblioteka@gbpbochen.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu jest:

 

M CONSULTING SP. Z O.O. z siedzibą

ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

kontakt: inspektor@kiodo.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Pana/Panią z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w.w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.